OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti: TV OFFERS, s.r.o

se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava

identifikační číslo: 04294882

daňové identifikační číslo: CZ04294882

   

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.tvoffers.cz

 

  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti TV OFFERS, s.r.o, se sídlem Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 04294882, daňové identifikační číslo: CZ04294882 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.tvoffers.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  •          v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  •           bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. IBAN: CZ0527000000002111935406 SWIFT CODE: BACXCZPP, vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia (dále jen „účet prodávajícího“);
  •           bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
  •           bezhotovostně platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího   .

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy  kontakt@tvoffers.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování

TV OFFERS
Ul. ROZVOJOVÁ 8
73701 Český Těšín
,

 

adresa elektronické pošty kontakt@tvoffers.cz, telefon
+420 2 262 186 10
.

 

V miejsce dne data   OBSAH

I. OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

II. POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

III. POLITIKA SOUBORŮ COOKIES

I. OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Tyto obchodní podmínky určují podmínky provádění nákupů v internetovém obchodě, který je veden prodávajícím na adrese www.tvoffers.cz.

Prodávajícím, jinak též poskytovatelem služeb, je společnost TV OFFERS, s.r.o. se sídlem Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 63097, IČ: 04294882, DIČ: CZ04294882

Kontakt s poskytovatelem služeb je možný na telefonním čísle: +420 296 21 21 01 nebo na elektronické adrese: kontakt@tvoffers.cz.

§ 1 Definice

Zákazník: fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou a má právní subjektivitu, která za podmínek určených těmito obchodními podmínkami provádí objednávky v internetovém obchodě.

Spotřebitel: Zákazník, který je fyzickou osobou a provádí nákupy v internetovém obchodě www.tvoffers.cz v rozsahu, který přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností.

Účet: stránky v internetovém obchodě, na kterých zákazník po přihlášení může provádět objednávky výrobků, prohlížet historii dosavadních objednávek, má přístup ke svým osobním údajům a může je upravovat.

Obchodní podmínky: tyto obchodní podmínky určují podmínky prodeje výrobků v internetovém obchodě při použití prostředků komunikace na dálku a poskytování služeb elektronicky.

Internetový obchod: servis a internetový obchod vedený TV OFFERS s webovou adresou www.tvoffers.cz.

Poskytovatel služeb/Prodávající: subjekt poskytující službu prodeje prostřednictvím internetového obchodu dle pravidel určených v obchodních podmínkách.

Výrobky: zboží, které lze objednávat prostřednictvím internetového obchodu v souladu s obchodními podmínkami.

Kupní smlouva: kupní smlouva na výrobky, která je dle ustanovení občanského zákoníku uzavřena mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem při použití internetového obchodu.

Objednávka: prohlášení zákazníkovy vůle určující druh a počet výrobků směřující přímo k uzavření kupní smlouvy.

TV OFFERS: společnost TV OFFERS, s.r.o. se sídlem Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 63097, IČ: 04294882, DIČ: CZ04294882

§ 2 Všeobecná ustanovení

1. Obchodní podmínky určují pravidla používání internetového obchodu.

2. Podmínkou provedení objednávky v internetovém obchodě zákazníkem je seznámení se s obchodními podmínkami a souhlas s jejich ustanoveními.

3. TV OFFERS poskytuje prostřednictvím internetového obchodu následující služby:

a) možnost nákupu výrobků v rámci internetového obchodu;

b) sdělení informací o výrobcích dostupných v internetovém obchodě zákazníkům;

c) poskytování marketingových a obchodních informací elektronickou cestou.

4. Všechny výrobky nabízené internetovým obchodem jsou nové, v originálním balení, a byly legálně uvedeny na trh.

5. Používání internetového obchodu zákazníkem vyžaduje, aby zákazníkův teleinformační systém splňoval následující technické požadavky alespoň v tomto rozsahu:

a) internetový prohlížeč Internet Explorer (ver. 10, 9, 8), Google Chrome (ver. 14) a Mozilla Firefox (ver. 3.0) nebo novější se zapnutou službou aplikace JavaScript;

b) minimální rozlišení monitoru 320 x 240 (4:3) pixelů.

6. Během používání internetového obchodu je zakázáno, aby zákazník vkládal texty, které jsou v rozporu se závaznými právními předpisy, zejména předpisy o porušování osobních zájmů a dalších práv třetích osob, texty odporující dobrým mravům, rovněž je zakázáno, aby zákazník vkládal texty způsobující poruchy nebo přetížení teleinformačních systémů.

7. Prodávající zajišťuje, aby služby poskytované v rámci internetového obchodu byly na nejvyšší úrovni, avšak upozorňuje na možnost dočasného přerušení dostupnosti internetového obchodu v případě nutné údržby, prohlídky, výměny vybavení nebo v souvislosti s modernizací nebo rozšířením internetového obchodu.

8. Prodávající používá soubory Cookies za účelem shromažďování informací spojených s využíváním služeb internetového obchodu TV OFFERS zákazníkem za účelem přizpůsobení služeb obchodu potřebám zákazníků a tvoření statistik zobrazování podstránek tohoto systému. Zákazník má možnost používat internetové stránky bez použití mechanismu Cookies, což však může mít za následek, že některé funkce nebo služby obchodu nebudou správně fungovat. Pokud zákazník nesouhlasí s používáním souborů Cookies, může kdykoliv označit v nastavení prohlížeče možnost odmítnutí souborů Cookies nebo jejich signalizace. Podrobné informace, týkající se používání souborů Cookies, jsou obsaženy v Politice Cookies, http://www.tvoffers.cz/content/9-podminky-cookies-politika.

9. Výhradní právo k textům zpřístupněným v rámci poskytovaných služeb prostřednictvím internetového obchodu TV OFFERS, zejména autorská práva, název obchodu, značky zboží, prodávajícího a výrobců výrobků, v nich obsažené grafické prvky, programy a práva v rámci databází jsou právně chráněny a přísluší prodávajícímu nebo subjektům, se kterými uzavřel příslušné smlouvy.

10. Zákazník má přístup k obchodním podmínkám zdarma prostřednictvím internetových stránek www.tvoffers.cz. Prodávající zpřístupní tyto obchodní podmínky ve formátu PDF, umožňujícím jejich uložení na pevném nosiči na zařízení zákazníka.

11. Internetové stránky www.tvoffers.cz jsou administrovány a připravovány společností TV OFFERS, s.r.o. se sídlem Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 63097, IČ: 04294882, DIČ: CZ04294882

12. Registrace na stránkách www.tvoffers.cz je zdarma.

13. Vypovědět lze smlouvu o poskytování elektronických služeb na dobu neurčitou (např. vedení účtu zákazníka v internetovém obchodě). Zákazník může vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb bez udání důvodu a bezplatně, s okamžitou platností tím, že pošle písemné prohlášení o ukončení smlouvy na e-mailovou adresu: kontakt@tvoffers.cz nebo poštou na adresu: TV OFFERS, ul. Rozvojová 751/8, 73701 Český Těšín. Prodávající může vypovědět smlouvu o poskytování služby vedení účtu zákazníka ze závažných důvodů, ke kterým patří zejména nedodržení ustanovení odst. 6 tohoto paragrafu zákazníkem, se zachováním 14-denní výpovědní lhůty tím, že doručí zákazníkovi prohlášení o ukončení smlouvy o poskytování služeb elektronicky na zákazníkův e-mail. Vyřízení objednávek podaných před ukončením smlouvy se řídí ustanoveními těchto obchodních podmínek.

14. Používání stránek www.tvoffers.cz je dobrovolné.

§ 3 Provádění objednávek

1. TV OFFERS uskutečňuje v internetovém obchodě maloobchodní prodej výrobků při použití prostředků komunikace na dálku. Objednávky jsou přijímány přes internetové stránky www.tvoffers.cz. Katalog výrobků je na stránkách www.tvoffers.cz. Výrobky lze objednat také elektronicky na adrese kontakt@tvoffers.cz v libovolném čase nebo telefonicky na čísle +420 296 21 21 01 v pracovní době kanceláře, tj. pondělí až pátek od 9:00 do 15:30.

2. Objednávání zboží v internetovém obchodě se skládá z následujících pěti etap:

a) výběr výrobku;

b) výběr způsobu dodání;

c) provedení objednávky;

d) potvrzení podání objednávky a přijetí objednávky k vyřízení;

e) platba.

3. Všechny ceny výrobků v internetovém obchodě jsou uvedeny v českých korunách včetně DPH, zahrnují daň z přidané hodnoty v sazbě platné při provedení objednávky. Uvedené ceny nezahrnují cenu dodání. Ceny dodání jsou uvedeny při výběru výrobků a připočteny k ceně výrobků během provedení objednávky. Před potvrzením objednávky má zákazník možnost ověřit si cenu dodání na stránkách www.tvoffers.cz, v záložce „Vrácení, reklamace a cena dodání”. Celková hodnota objednávky je zobrazena viditelným a jednoznačným způsobem přímo před provedením objednávky zákazníkem.

4. Za účelem vyřízení objednávky je zákazník povinen uvést všechny nezbytné údaje, tj. správně uvede kontaktní údaje včetně adresy, na kterou mu prodávající zašle objednávku (ulice, číslo domu, místo bydliště, PSČ), kontaktní telefonní číslo a e-mailovou adresu. Pokud uvedené údaje nejsou kompletní, bude prodávající zákazníka kontaktovat. Pokud kontakt se zákazníkem nebude možný, prodávající má právo zrušit objednávku. V případě zrušení objednávky, pokud byla platba za předmět objednávky zaplacena předem, vrátí prodávající zákazníkovi zaplacenou částku v souladu s platnými právními předpisy.

5. Provedení objednávky telefonicky je spojeno s uhrazením nákladů telefonického spojení zákazníkem. Tyto poplatky nejdou na účet prodávajícího, nýbrž poskytovatele veřejně dostupných telekomunikačních služeb ve smyslu telekomunikačního zákona, jehož služby zákazník využívá. Náklady na spojení jsou účtovány ve výši dle platných tarifů operátora telekomunikačních služeb, jež využívá zákazník.

§ 4 Vyřízení objednávek

1. K uzavření kupní smlouvy dochází provedením objednávky v internetovém obchodě a potvrzením jejího přijetí prodávajícím.

2. Zákazník provede objednávku tím, že vybere výrobek a vloží jej do košíku.

3. Po provedení objednávky zákazník obdrží z internetového obchodu automatickou odpověď, potvrzující přijetí objednávky na uvedenou e-mailovou adresu.

4. U potvrzení přijetí objednávky TV OFFERS sdělí zákazníkovi číslo, předmět a hodnotu objednávky, včetně ceny dodání.

5. Platby v internetovém obchodě lze provést:

a) hotově při odběru výrobku (dále jen „na dobírku“);

b) převodem na bankovní účet prodávajícího u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: 2111935406 IBAN: CZ0527000000002111935406 SWIFT CODE: BACXCZPP;

c) prostřednictvím elektronického systému plateb on-line PayU: rychlým převodem, kreditní kartou, platební kartou.

6. V případě zvolení způsobu platby převodem má být platba provedena během 7 pracovních dnů na bankovní účet uvedený v e-mailové zprávě potvrzující přijetí objednávky. V případě zvolení platby platební nebo kreditní kartou se platba uskuteční během 24 hodin od provedení objednávky.

7. Výrobek je odeslán po obdržení platby.

8. Po zvolení způsobu platby „na dobírku” je nutné zaplatit částku za objednávku při odběru výrobku po doručení poštou nebo přepravní společností. 

9. Prodávající nepoužívá nastavené možnosti se skrytými platbami.

10. Výrobky jsou doručovány na území České republiky.

11. Dodání je prováděno prostřednictvím pošty.

12. Cena dodání závisí na hodnotě objednávky, hmotnosti a rozměrech balíku. Dodání zboží se uskuteční způsobem zvoleným zákazníkem uvedeným v objednávce.

13. Aktuální ceník nákladů na dodání je dostupný na záložce „Cena a lhůta dodání”.

14. Všechny platby mezi stranami jsou realizovány zaplacením nominální částky uvedené v českých korunách.

15. Zrušení objednávky nebo úprava objednávky je možná do chvíle odeslání zboží. 

16. Pro provádění změn v objednávce je možné kontaktovat prodávajícího elektronicky na kontakt@tvoffers.cz, nebo telefonicky na čísle +420 296 21 21 01.

17. Ke každému prodanému zboží je vystaven pokladní doklad nebo faktura.

18. Lhůta pro vyřízení objednávky činí max. 30 dnů po provedení objednávky zákazníkem. 

19. Pokud prodávající není schopen poskytnout službu z důvodu toho, že výrobek není dostupný, neprodleně, nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy sdělí tuto skutečnost zákazníkovi a vrátí mu celou obdrženou částku.

20. Pokud objednávku nelze vyřídit ve lhůtě určené v těchto obchodních podmínkách z důvodu chybějícího objednaného výrobku nebo objednaného množství, prodávající telefonicky nebo elektronicky tuto skutečnost neprodleně sdělí kupujícímu a navrhne mu jiný termín vyřízení objednávky. Kupující není povinen s novým termínem vyřízení objednávky souhlasit. Prodávající v tomto případě vrátí zákazníkovi celou částku, kterou od něj obdržel.

§ 5 Odstoupení od smlouvy

1. V souladu s ust. § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má zákazník, který je spotřebitelem, ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výrobku právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů a bez nákladů, kromě nákladů uvedených v odst. 2 tohoto paragrafu, pokud podá písemné prohlášení dle odst. 4 tohoto článku.

2. Zákazník, který je spotřebitelem, hradí všechny náklady spojené s vrácením výrobku prodávajícímu v rámci odstoupení od smlouvy, tj. balné, pojištění a náklady na odeslání. Pokud si zákazník, který je spotřebitelem, zvolil jiný způsob doručení věci než je nejlevnější obvyklý způsob doručení nabízený prodávajícím, prodávající není povinen vrátit zákazníkovi, který je spotřebitelem, jeho další náklady. Zároveň zákazník, který je spotřebitelem, odpovídá za snížení hodnoty výrobku v důsledku jeho používání způsobem, který přesahuje způsob nutný pro zjištění povahy výrobku, jeho vlastností a funkčnosti.

3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkem, který je spotřebitelem, počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem, který je spotřebitelem, nebo jím uvedenou třetí osobou jinou než přepravní firma, nebo dnem obdržení poslední části vyřízené objednávky, pokud je objednávka vyřizována po částech.

4. Zákazník, který je spotřebitelem, může odstoupit od smlouvy tím, že sdělí prodávajícímu rozhodnutí o odstoupení od smlouvy formou jednoznačného prohlášení, např. odeslání dopisu poštou na adresu TV OFFERS, ul. Rozvojová 751/8, 73701 Český Těšín, nebo odeslání tohoto prohlášení elektronicky na adresu: kontakt@tvoffers.cz. K prohlášení o odstoupení od smlouvy lze použít formulář, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek, není to však nutné. Prodávající neprodleně zašle zákazníkovi, který je spotřebitelem, prostřednictvím e-mailové zprávy potvrzení o obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy.

5. Zákazník, který je spotřebitelem, je povinen vrátit prodávajícímu výrobek neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Pro dodržení této lhůty je dostačující odeslání výrobku před jejím uplynutím.

6. Vrácený výrobek v rámci zákonného práva na odstoupení od smlouvy má být odeslán na adresu: TV OFFERS, ul. Rozvojová 751/8, 73701 Český Těšín.

7. Vrácení částky za výrobek a nákladů dodání výrobku, které hradil zákazník, který je spotřebitelem, bude následovat neprodleně, nejpozději do 14 dnů od obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy. Prodávající se může zdržet s vrácením částek obdržených od kupujícího, který je spotřebitelem, dokud neobdrží výrobek zpět nebo do doby doručení potvrzení o odeslání zákazníkem, podle toho, co nastane dřív.

8. Prodávající provede vrácení částky stejným způsobem platby, jaký použil zákazník, který je spotřebitelem, pokud zákazník, výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení, který nesouvisí s jeho dalšími náklady.

9. Zákonné právo na odstoupení od smlouvy nepřísluší zákazníkovi, který je spotřebitelem, v případě:

a) poskytnutí služby, pokud podnikatel poskytl v celém rozsahu službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením služby seznámen s tím, že po splnění služby podnikatelem zaniká jeho právo na odstoupení od smlouvy;

b) pokud cena nebo odměna za zboží nebo služby závisí na výchylkách finančního trhu, které podnikatel nemůže ovlivnit, a které mohou nastat před uplynutím termínu pro odstoupení od smlouvy;

c) pokud předmětem služby je zboží, které není prefabrikováno, a je zhotoveno podle specifikace spotřebitele, nebo slouží k uspokojení jeho individuálních potřeb;

d) pokud předmětem služby je rychle se kazící věc nebo věc s krátkou spotřební lhůtou;

e) pokud předmětem služby je věc doručována v zapečetěném obalu, kterou po rozbalení nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po doručení;

f) pokud předmětem služby jsou věci, které po doručení, s ohledem na jejich povahu, budou nerozlučně spojeny s jinými věcmi;

g) pokud předmětem služby jsou zvukové nebo vizuální nahrávky, nebo počítačové programy, doručené v zapečetěném obalu, pokud byly rozbaleny po jejich doručení;

h) doručování deníků, novin nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;

i) veřejných dražeb;

j) doručování digitálních záznamů, které nejsou uloženy na hmotném nosiči, pokud plnění služby nastalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a po jeho uvědomění týkajícího se ztráty práva na odstoupení od smlouvy podnikatelem.

10.  V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, se podmínky a lhůty pro odstoupení od smlouvy řídí předpisy občanského zákoníku.

§ 6 Postup při reklamaci a záruční podmínky

1. Na výrobky se může vztahovat záruka výrobce, dovozce nebo prodávajícího. Nároky ze záruky je nutné uplatňovat v souladu se záručními podmínkami uvedenými na záručním listu určenými výrobci výrobků, jejich autorizovanými zástupci nebo prodávajícím. Veškeré reklamační nároky mají být uplatňovány v rámci servisní sítě uvedené na záručním listu, prostřednictvím zákaznického oddělení TV OFFERS, nebo v sídle prodávajícího na adrese: TV OFFERS, ul. Rozvojová 751/8, 73701 Český Těšín. Prodávající poskytuje záruku na území České republiky pouze za podmínek určených v záručním listu přiloženém k výrobku a dostupném na internetových stránkách www.tvoffers.cz, v záložce: „Vrácení a reklamace”.

2. Prodávající je povinen doručit zákazníkovi zboží bez fyzických a právních vad. Prodávající je vůči zákazníkovi odpovědný za vady zboží dle podmínek určených ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Prodávající je odpovědný vůči zákazníkovi, pokud má výrobek fyzickou nebo právní vadu. V případě zjištění vady výrobku má zákazník právo podat reklamaci ve lhůtě 24 měsíců ode dne doručení výrobku.

4. Pokud bude zjištěna vada, zákazník může uplatnit vůči prodávajícímu reklamaci v rámci záruky a požadovat:

a) opravu výrobku;

b) výměnu výrobku za výrobek bez vad;

c) snížení ceny výrobku;

d) odstoupení od smlouvy, pokud se jedná o závažnou vadu.

5. Volba požadavku závisí na zákazníkovi. Prodávající je oprávněn za určitých podmínek navrhnout jiné řešení, může to však provést se zohledněním jistých okolností, kterými jsou:

a) snadná a rychlá výměna výrobku za nový;

b) druh vady – podstatná nebo nepodstatná;

c) zda byl výrobek dříve reklamován.

6. Pokud zákazník požaduje výměnu výrobku nebo jeho opravu, prodávající může odmítnout tento požadavek pod podmínkou, že řešení uvedené zákazníkem nemůže prodávající splnit, nebo v porovnání s další možností by vyžadoval nadměrné náklady. Pokud je kupujícím (zákazníkem) podnikatel, prodávající může odmítnout výměnu věci za věc bez vad nebo odstranění vady i v tom případě, pokud náklady na splnění této povinnosti převyšují cenu prodané věci.

7. V případě zjištění vady je zákazník povinen odeslat reklamovaný výrobek spolu s informací o příčině reklamace na adresu: TV OFFERS, ul. Rozvojová 751/8, 73701 Český Těšín.  Vzor podání reklamace je uveden na stránkách www.tvoffers.cz, v záložce „Vrácení a reklamace“. Formulář slouží pouze jako příklad, který zákazník při podání reklamace nemusí využít ani se jím řídit. Doporučuje se však, aby podání reklamace obsahovalo zejména: jméno a příjmení, korespondenční adresu, elektronickou adresu (e-mail), na kterou bude odeslána odpověď na reklamaci, pokud si zákazník přeje obdržet odpověď na reklamaci elektronicky, datum nákupu zboží, druh reklamovaného zboží, přesný popis vady a datum jejího zjištění, požadavek zákazníka a zákazníkem upřednostňovaný způsob, jakým mu má být sdělen způsob vyřízení reklamace. Spolu s uplatněním reklamace je nutné doručit prodávajícímu doklad o nákupu výrobku. Může to být kopie pokladního dokladu nebo kopie faktury, výtisk o platbě platební kartou nebo jiný doklad. Náklady na odeslání reklamovaného výrobku budou prodávajícím vráceny.

8. Prodávající je povinen vyřídit každou reklamaci nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a sdělit zákazníkovi další postup. V případě pozitivního vyřízení reklamace prodávající v rozumné době vymění vadný výrobek za výrobek bez vad nebo vadu odstraní. To nemá vliv na možnost podání prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy v souladu s platnými předpisy zákazníkem. V případě, že výměna výrobku, odstranění vady výrobku nebo snížení ceny není možné, prodávající vrátí částku neprodleně v souladu s platnými právními předpisy.

9. Zákazník, který koupí výrobek za účelem přímo spojeným s jeho profesní nebo obchodní činností (zákazník, který není spotřebitelem), má právo podat reklamaci v rozsahu platných právních předpisů, přičemž odpovědnost prodávajícího v rámci záruky za fyzické vady výrobků je omezena na částku, jakou zákazník zaplatil prodávajícímu za pořízení tohoto výrobku.

10. TV OFFERS vyvíjí úsilí k zajištění správné činnosti internetového obchodu. Reklamace podaná zákazníkem týkající se nedostatků v činnosti internetového obchodu má obsahovat zejména: popis věci, které se týká reklamace, elektronická adresa (e-mail) uvedená během registrace účtu zákazníka nebo na formuláři objednávky a elektronická adresa (e-mail) nebo korespondenční adresa, na jakou má být odeslána odpověď na reklamaci, pokud si zákazník přeje obdržet odpověď na reklamaci poštou nebo elektronicky na adresu jinou než je elektronická adresa (e-mail), která byla uvedena během registrace účtu zákazníka nebo na formuláři objednávky, a také zákazníkem upřednostňovaný způsob sdělení o způsobu vyřízení reklamace. Vyřízení reklamace a sdělení odpovědi o způsobu jejího vyřízení následuje nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení podání prodávajícím.  O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník informován v souladu s údaji uvedenými při uplatnění reklamace.

§ 7 Osobní údaje

1. Osobní údaje uvedené zákazníkem během registrace a provedení objednávky za účelem plnění kupní smlouvy jsou zpracovávány společností TV OFFERS, s.r.o. se sídlem Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 63097, IČ: 04294882, DIČ: CZ04294882, která je administrátorem osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, způsobem, který znemožňuje přístup třetích osob k těmto osobním údajům. V případě souhlasu zákazníka budou osobní údaje zpracovávány provozovatelem za účelem informování zákazníka o nových výrobcích, akcích a službách dostupných v internetovém obchodě.

2. Zákazníci internetového obchodu mají právo nahlížet do svých osobních údajů, upravovat je a požadovat jejich odstranění.

3. Podrobná ustanovení týkající se ochrany osobních údajů zákazníka jsou uvedena na internetových stránkách www.tvoffers.cz, které řeší politiku ochrany osobních údajů. [AD2] .

§ 8 Změna obchodních podmínek

1. TV OFFERS si vyhrazuje právo měnit ustanovení obchodních podmínek v případě změny platných právních předpisů, které se týkají poskytování služeb elektronicky nebo transakcí na dálku, a také v případě změny nabídky internetového obchodu týkající se služeb, nebo změny nabídky prodávajícího uvedené na stránkách internetového obchodu s tím, že účelem změn obchodních podmínek je přizpůsobení obsahu obchodních podmínek nabídce. Všechny změny obchodních podmínek jsou platné ode dne uvedeného prodávajícím, nejpozději však 7 dnů po jejich zpřístupnění na stránkách www.tvoffers.cz. Zákazníci, kteří mají účet, budou dodatečně informováni prodávajícím o změně obchodních podmínek tak, že jim bude odeslána zpráva na elektronickou adresu, kterou uvedli na registračním formuláři, nejpozději 14 kalendářních dnů před platností změněných obchodních podmínek. Změněné obchodní podmínky budou závazné pro zákazníka, který zaregistroval účet v internetovém obchodě, pokud v případě nesouhlasu se změnami obchodních podmínek neoznámí prodávajícímu ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne obdržení informace o změně obchodních podmínek, že vypovídá smlouvu o poskytování služby vedení účtu způsobem uvedeným v paragrafu 2 odst. 13 těchto obchodních podmínek.

2. Objednávky provedené před datem změny obchodních podmínek jsou vyřizovány na základě ustanovení platných v den provedení objednávky.

§ 9 Závěrečná ustanovení

1. V případě, že jednotlivá ustanovení obchodních podmínek budou podle právních předpisů považována za neplatná nebo neúčinná, nemají vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného ustanovení bude použito ustanovení, které je nejbližší účelům neplatného ustanovení a zároveň celého ustanovení.

2. Informace o výrobcích uvedených na internetových stránkách www.tvoffers.cz nejsou nabídkou ve smyslu občanského zákoníku.

3. Kupní smlouva může být uzavřena výhradně v českém jazyce.

4. Záležitosti neřešené těmito obchodními podmínkami se řídí právními předpisy platnými na území České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.

5. Spory vyplývající z uplatňování obchodních podmínek a v souvislosti s plněním smluv uzavřených mezi internetovým obchodem a zákazníky budou řešeny věcně a místně příslušným soudem ve smyslu zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

6. Obchodní podmínky jsou platné od  01/10/2015.

 

PŘÍLOHA č. 1 – VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

II. POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ www.tvoffers.cz

§ 1 Všeobecné informace

1. Tato politika ochrany osobních údajů v internetovém obchodě www.tvoffers.cz je určena uživatelům internetového obchodu a určuje druh, rozsah, způsob používání údajů, práva a povinnosti uživatele a zabezpečení osobních údajů. Bez souhlasu uživatele s touto politikou ochrany osobních údajů není možné používání služeb internetového obchodu, včetně provádění objednávek.

2. Obchodní podmínky internetového obchodu jsou dostupné na této adrese: http://www.tvoffers.cz/content/9-podminky-cookies-politika

3. Politika ochrany osobních údajů je nedílnou součástí obchodních podmínek internetového obchodu, definice uvedené v obchodních podmínkách se vztahují rovněž k této politice ochrany osobních údajů.

4. Administrátorem osobních údajů uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je společnost TV OFFERS, s.r.o. se sídlem Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 63097, IČ: 04294882, DIČ: CZ04294882

5. Administrátor realizuje získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:

• dobrovolným uvedením údajů na formulářích;

• ukládáním souborů cookies na konečných zařízeních;

• shromažďováním logů serveru www administrátorem obchodu.

§ 2 Účel získávání osobních údajů

1. Veškeré osobní údaje uvedené uživatelem budou zpracovány administrátorem za účelem vyřízení objednávky a používání individuálního účtu uživatele v souladu se zněním obchodních podmínek internetového obchodu, včetně zajištění kontaktu mezi uživatelem a administrátorem.

2. V závislosti na udělení jednoznačného souhlasu uživatelem mohou osobní údaje, včetně elektronické adresy a čísla mobilního telefonu sloužit k zasílání nezpoplatněných zpráv administrátorem, které obsahují obchodní informace ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Administrátor má také možnost shromažďovat statistické údaje za účelem zjištění frekvence a způsobu používání jeho internetových stránek uživateli. Výše uvedené informace budou uchovány administrátorem a využity pouze pro interní účely, zejména pro provedení rozboru trhu.

4. Údaje uvedené uživatelem administrátor využije pro:

• poskytování služeb a zajištění vhodného servisu zákazníkům;

• vyřízení objednávky, uzavření a plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb v rámci výrobků jiných než zboží;

• přijímání a vyřizování výhrad a dotazů uživateli;

• podporu, realizaci plateb;

• přizpůsobení, měření a zlepšování služeb internetového obchodu;

• provádění marketingových činností.

 

§3 Údaje na formulářích

1. Administrátor shromažďuje údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem.

2. Administrátor může navíc uložit údaje o parametrech spojení (označení času, IP adresy).

3. Údaje uvedené na formuláři jsou zpracovány za účelem, který souvisí s funkcí konkrétního formuláře, zejména ohledně servisu nebo obchodního kontaktu.

4. Údaje uvedené na formulářích mohou být předány subjektům, které technicky zajišťují některé služby, zejména se to týká předávání údajů o majiteli registrované domény subjektům, které jsou operátory internetových domén servisů pro uskutečňování plateb nebo jiných subjektů, se kterými administrátor v tomto rozsahu spolupracuje.

§4 Informace o souborech cookies

Veškeré informace týkající se podmínek používání souborů cookies jsou dostupné na našich stránkách na adrese http://www.tvoffers.cz/content/9-podminky-cookies-politika . bod III

§5 Logy serveru.

1. Administrátor shromažďuje údaje týkající se používání internetového obchodu jeho uživateli a jejich IP adres v návaznosti na rozbor přístupových logů. Tyto údaje administrátor využívá k diagnostice problémů spojených s prací serveru, případných porušení bezpečnosti a spravování stránek www. IP adresa je navíc využívána administrátorem pro statistické účely, tj. ke shromažďování a rozborům demografických údajů osob navštěvujících tyto stránky.

2. Výše uvedené údaje nejsou spojeny s konkrétními osobami, které si prohlížejí stránky.

3. Na základě výše uvedeným způsobem získaných informací jsou v mimořádných případech sestavovány sběrné obecné statistické sestavy, které jsou zpřístupněny třetím osobám, jež s administrátorem spolupracují. Obsahují běžné informace o návštěvnosti servisu. Tyto sestavy však neobsahují žádné údaje umožňující identifikaci (určení totožnosti) uživatele internetového obchodu.

4. Administrátor může být povinen odtajnit informace týkající se čísla IP uživatele internetového obchodu v souladu s právními předpisy na žádost k tomu oprávněných orgánů, např. státních orgánů v souvislosti s vedeným řízením.

 

§6 Právo přístupu k osobním údajům

1. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, jejich doplňování, aktualizaci, úpravám, na požadavek k ukončení zpracování, odstranění osobních údajů pokud nejsou kompletní, aktuální, pravdivé nebo byly získány při porušení zákona o ochraně osobních údajů, nebo již neslouží účelu, k němuž byly získány.

2. V momentu souhlasu uživatele změnám nepodléhají údaje použité za účelem provedení objednávky včetně vystavení účetního dokladu.

3. Nejsou měněny údaje, které jsou shromažďovány automaticky.

4. Všechny změny v rámci svých osobních údajů může uživatel provádět po registraci a následném přihlášení v internetovém obchodě při použití hesla a loginu. Administrátor si vyhrazuje právo zamítnout odstranění údajů uživatele, pokud to je nezbytné při vypořádání nároků nebo to vyžadují platné právní předpisy.

§7 Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Administrátor prohlašuje, že zpracovává osobní údaje uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, používá technické a organizační prostředky, které zajišťují ochranu zpracovaných údajů přiměřeně k ohrožení a kategorii chráněných údajů, zejména zajišťuje osobní údaje uživatelů před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, ztrátou nebo poškozením. 

§8 Zpřístupnění údajů

1. Administrátor nezpřístupňuje osobní údaje uživatele třetím osobám, s výjimkou těch, kterým svěří zpracování osobních údajů za účelem a v rozsahu vyřizování objednávek, poskytování služeb, přijímání a vyřizování výhrad a dotazů uživatelů podpory a realizace plateb, marketingových činností, pokud uživatel výslovně nesouhlasí se zpřístupněním údajů třetím osobám nebo v případě, že povinnost tohoto zpřístupnění souvisí s platnými právními předpisy.  

2. Údaje mohou být zpřístupněny vnějším subjektům pouze v právně povolených mezích.

3. Údaje umožňující identifikaci fyzické osoby jsou zpřístupněny výhradně s jejím souhlasem.

4. Administrátor může mít povinnost sdělení shromážděných informací oprávněným orgánům, tj. policii, soudu nebo jiným subjektům oprávněným k jejich získání dle platných právních předpisů, pokud jsou k tomu právní důvody.

5. Administrátor a třetí strana, shromažďující údaje uživatele za účelem využití infolinky, nebo třetí strana, která vyřizuje platby za objednávku, předává údaje uživatele jiným subjektům, které poskytují služby internetovému obchodu, uživatelům nebo zúčastněným stranám v procesu vyřizování objednávky nebo reklamace na základě smluv o zpracování osobních údajů ve smyslu ust. § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu nezbytném k provedení uvedených činností. Znamená to, že osobní údaje jsou sdělovány mj. přepravním firmám, pojistitelům, finančním institucím a třetím stranám, se kterými uživatel uzavře smlouvy o poskytování služeb, včetně PayU a pošty.

§9 Konečná ustanovení

1. Politika ochrany osobních údajů je platná počínaje dnem 01/10/2015.

2. Administrátor bude informovat o změnách Politiky ochrany osobních údajů, které mohou souviset se změnou platných právních předpisů v souvislosti s poskytováním služeb elektronicky nebo transakcí na dálku, nebo poskytování nových služeb administrátorem. Administrátor oznámí uživateli každou změnu Politiky ochrany osobních údajů formou sdělení, které bude odesláno na elektronickou adresu uvedenou uživatelem služeb v rámci registračních údajů uvedených uživatelem.

 

III. POLITIKA SOUBORŮ COOKIES „PREAMBULE"

V rámci našich internetových stránek používáme soubory cookies za účelem poskytování služeb na nejvyšší úrovni způsobem přizpůsobeným Vašim individuálním potřebám a preferencím za účelem cílené reklamy.  Používání internetových stránek beze změny nastavení týkající se cookies  znamená, že tyto budou umísťovány ve Vašem konečném zařízení, zejména v počítači. Kdykoliv můžete provést změnu nastavení ohledně uchování a získání přístupu ke cookies pomocí nastavení internetového prohlížeče nebo konečného zařízení, které používáte.

Právní úprava používání cookies je obsažena v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, novelizovaném k 1.1.2012. Tato novelizace se opírá o obecné směrnice Evropského parlamentu, které jednotlivé země Evropské unie jednotlivě zapracovávají podrobně do svých právních předpisů.

Nejdůležitější změna vyplývající z právních předpisů Evropské unie očima uživatelů sítě i podnikatelů z internetové branže se týká právě cookies. Cílem této změny je uvědomění návštěvníků internetu v rámci používaných technologií, které zaručují doručování obsahu, který je přizpůsoben jejich preferencím a zájmům. Závazný postup při používání internetových stránek zavazuje majitele internetových servisů k získání souhlasů návštěvníků internetu s uchováním a používáním cookies. Tento souhlas může být sdělen nastavením prohlížeče nebo aplikace, v této situaci jsou servisy povinny předem informovat návštěvníky internetu o používání cookies.

Tato politika se týká souborů cookies v rámci internetových stránek www.tvoffers.cz, jejichž majitelem je TV OFFERS, s.r.o. se sídlem Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 63097, IČ: 04294882, DIČ: CZ04294882

1. Soubory cookies jsou informační údaje (zejména textové soubory) stahované a uchovávané v počítači (nebo jiném zařízení), a slouží k registraci návštěv a k používání internetových stránek. Tyto cookies mohou být čteny webovými stránkami během pozdějších návštěv webové stránky, čímž jsou pro provozovatele webových stránek cenným zdrojem informací o chování návštěvníka webové stránky, a o jeho preferencích. Cookies obvykle obsahují název internetových stránek, jejich původ, dobu uchování na počítači (nebo jiném zařízení) a unikátní číslo.

2. Soubory Cookies jsou používány především za účelem přizpůsobení obsahu internetových stránek preferencím uživatele a zlepšení jejich používání. Umožňují identifikaci počítače (nebo jiného zařízení) uživatele internetových stránek a jejich vhodné zobrazení s ohledem na preference uživatele. Navíc mohou soubory cookies pomoci při zpracování statistických údajů internetových stránek (za účelem identifikace preferencí uživatelů), udržování přihlášení uživatelů internetových stránek (pokud k používání internetových stránek je nutné přihlášení) a předávání uživatelům reklamních textů s ohledem na jejich preference.

3. V rámci internetových stránek mohou být používány různé druhy souborů cookies, zejména:

a) soubory cookies umožňující využívání služeb dostupných v rámci internetových stránek;
b) soubory cookies pro zajištění bezpečnosti uživatelů internetových stránek a jejich administrátora;
c) soubory cookies pro zpracování statistik;
d) soubory cookies umožňující uchování nastavení a personalizaci interface uživatele,
e) soubory cookies umožňující zasílání reklamních obsahů uživatelům s ohledem na jejich preference.

4. Osobní údaje shromažďované při použití souborů cookies mohou být shromažďovány pouze za účelem provádění určitých funkcí pro uživatele. Údaje jsou zakódovány, tím znemožňují přístup třetím osobám.

5. Obvykle programy určené k prohlížení internetových stránek (tzv. prohlížeče stránek „www”) mají v původním nastavení umístění souborů cookies v počítači (nebo jiném zařízení). Uživatel může tato nastavení měnit. Programy mohou blokovat automatické používání souborů  cookies v nastavení nebo informovat o jejich jednorázovém odeslání na počítač (nebo jiné koncové zařízení) uživatele. Podrobné informace jsou dostupné ve standartním nastavení počítače.

6. Nesouhlas s používáním souborů cookies může mít za následek problémy při používání některých funkcí internetových stránek (např. v souvislosti s nutností přihlášení). Nesouhlas s používáním souborů cookies neznemožní zobrazení textů umístěných na internetových stránkách.

7. V případě změn platné politiky cookies budou zavedeny vhodné úpravy výše uvedených ustanovení.