PODMIENKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
 
     V čase 14 dní odo dňa doručenia Tovaru má Spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu podaním príslušného písomného vyhlásenia v súlade s ustanovením bodu 2 tohto článku. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neuzavretú  a Spotrebiteľ je oslobodený od všetkých záväzkov. To, čo si strany plnili, má byť vrátené v nezmenenom stave, ibaže ak bola zmena nevyhnutná v rámci obvyklého postupu. Tovar musí byť vrátený bezodkladne, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy Spotrebiteľ môže realizovať zaslaním listu, ktorý tvorí prílohu tohto dokumentu, vyplneného vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, alebo podaním akéhokoľvek iného jednoznačného písomného vyhlásenia, v ktorom informuje o svojom rozhodnutí o odstúpení od zmluvy. Tovar zasielaný späť v rámci zákonného práva na odstúpenie od zmluvy musí byť na náklady Spotrebiteľa zaslaný na adresu:

TV OFFERS (Olzalogistic)
P.O. BOX 41,
022-01 Čadca

1.Vrátenie platby za Tovar a nákladov na dopravu Tovaru vynaložených Spotrebiteľom nastane bezodkladne, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy na bankový účet uvedený Spotrebiteľom, a v prípade jeho vynechania prebehne vrátenie formou poštovej poukážky na adresu Spotrebiteľa uvedenú pri objednávke. Zákonné právo na odstúpenie od zmluvy neprislúcha Spotrebiteľovi v týchto prípadoch: a) keď poskytovanie služieb sa začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty uvedenej v §1829 ods. 1 občianskeho zákonníka; b) týkajúcich sa audio a video nahrávok a údajov zapísaných na informačných nosičoch dát po odstránení ich originálneho obalu Spotrebiteľom; c) zmlúv týkajúcich sa plnenia, za ktoré cena alebo odmena závisí iba od pohybu cien na finančnom trhu; d) plnenie, ktoré má vlastnosti určené Spotrebiteľom v ním podanej objednávke alebo úzko spojené s jeho osobou; e) plnenie, ktoré svojou povahou nemôže byť vrátené, alebo ktorých predmet podlieha skaze; f) dodávok tlače (dennej tlače); g) služieb v oblasti hazardných hier.

V prípade Spotrebiteľov, ktorí nemajú zákonný status spotrebiteľa, upravujú pravidlá a lehoty na odstúpenie od zmluvy predpisy občianskeho zákonníka.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

TV OFFERS, s.r.o., so sídlom Jurečkova 20, 702 00 Ostrava, zapísaná do OR na Krajskom súde v Ostrave pod spisovou značkou C 63097, IČO 04294882 (ďalej ako "Predávajúci"), týmto informuje kupujúceho / spotrebiteľov (ďalej len "Spotrebiteľ") o možnostiach uplatnenia jeho práv z chybného plnenia a odstúpenia od zmluvy.

Tento Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení, a v súlade so zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "Reklamačný poriadok").

Spotrebiteľom sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje od Predávajúceho ponúkaný tovar (ďalej len "Tovar"). Uzatvorením kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom pristupuje Spotrebiteľ na podmienky uvedené v tomto Reklamačnom poriadku. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u kúpeného Tovaru v čase 24 (slovom dvadsiatich štyroch) mesiacov od prevzatia. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom. U vecí použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru alebo neupotrebiteľnosť Tovaru, kde príčinou je najmä použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, mechanické poškodenie, nedodržanie technológie alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie. Predajca zodpovedá iba za vady existujúce v čase predaja Tovaru. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v čo najkratšej lehote, najneskôr však do 30 dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu podľa bodu 12. Riadnym uplatnením reklamácie sa rozumie zaslanie Tovaru na nižšie uvedenú adresu spoločne s nezmeneným a nijako neporušeným dokladom o nákupe alebo účtenkou. Súčasťou reklamácie musí byť písomný opis vád Tovaru a spôsobu, akým sa vada prejavuje a požadovaným spôsobom vybavenia reklamácie. Spotrebiteľ je povinný predložiť reklamovaný Tovar kompletný, čistý a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať na posúdenie výrobok, ktorý nespĺňa tieto požiadavky. V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chyby odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

12. Pokiaľ ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol Tovar riadne užívaný ako Tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo požadovať výmenu Tovaru za nový bezchybný alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

13. Ďalšie, tu neupravené práva a povinnosti sa riadia zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení, a v súlade so zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Reklamačné konanie:

V prípade zistenia chyby Spotrebiteľ zašle chybný Tovar vrátane vyššie uvedených dokladov na adresu:

TV OFFERS (Olzalogistic)
P.O. BOX 41,
022-01 Čadca